Privacybeleid

Juni 2021

De NV ARDENT FINANCE (RPR Luik 0653.709.526), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue des Guillemins 129 in 4000 Luik (hierna de “Onderneming” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom treffen wij alle nodige maatregelen om de privacy te beschermen van de gebruikers (hierna de “Gebruikers” genoemd) die de site van Ardent Group (hierna de “Site” genoemd) bezoeken en gebruiken.

De Gebruikers vinden hieronder de bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn op elk bezoek aan of gebruik van de Site door de Gebruikers (hierna het “Privacybeleid” genoemd).

1. Algemene informatie

De Onderneming verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Site voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid, bij elk bezoek aan of gebruik van de Site.

Bij de verwerking van persoonsgegevens moet de Onderneming zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Verordening” genoemd).

In dit verband en krachtens deze Verordening zal de Onderneming:

 • De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens verwerken voor de in dat artikel genoemde doeleinden, na de voorafgaande, kosteloze en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruikers;
 • De persoonsgegevens verwerken om de Gebruikers in staat te stellen de Site te gebruiken en voor de noodzakelijke en wettige doeleinden zoals bedoeld in artikel 3 van het Privacybeleid.

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, erkennen Gebruikers dat zij dit Privacybeleid hebben gelezen en aanvaard.

2. Verwerking van persoonsgegevens met voorafgaande toestemming van de Gebruikers

Door de Site om welke reden dan ook te bezoeken of te gebruiken, geeft de Gebruiker zijn/haar vrije, individuele, geïnformeerde en uitdrukkelijke instemming aan de Onderneming om persoonsgegevens te verwerken in toepassing van de Verordening, binnen de grenzen en voor de doeleinden die hierna worden uiteengezet, zonder afbreuk te doen aan de gegevensverwerking zoals uiteengezet in artikel 3.

2.1. De Onderneming verwerkt de volgende persoonsgegevens:

De Onderneming verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 2. Gegevens met betrekking tot cookies, overeenkomstig artikel 7.3;
 3. Alle andere informatie uitgewisseld tussen de Onderneming en de Gebruiker, hetzij via e-mail, bij de registratie of het gebruik van de Site door de Gebruiker.

2.2. Verwerking van de gegevens

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 2.1 omschreven persoonsgegevens.

2.3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door de Onderneming verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Om informatie te verstrekken en contacten te leggen met het oog op aanwerving voor openstaande betrekkingen bij de Onderneming en haar operationele dochterondernemingen;
 2. Om tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoeken uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren, ook in onze operationele dochterondernemingen;;
 3. Om promotie-, reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren in verband met het aanbieden van onze producten en diensten, ook in onze operationele dochterondernemingen en met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens door derden.

3. Verwerking van persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de Gebruikers

De Onderneming zal de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hieronder uiteengezette wettige doeleinden. De verwerking van de persoonsgegevens door de Onderneming vereist geen toestemming van de Gebruikers, in overeenstemming met artikel 6.1.f) van de Verordening.

3.1. Aard van de verwerkte gegevens

De Onderneming verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 2. Alle andere informatie uitgewisseld tussen de Onderneming en de Gebruiker, hetzij via e-mail, bij de registratie of het gebruik van de Site door de Gebruiker.

3.2. Verwerking van de gegevens

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 2.1 omschreven persoonsgegevens.

3.3. Wettige doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming zal de in artikel 3.1. vermelde persoonsgegevens verwerken voor de wettige doeleinden om de Gebruiker in staat te stellen de website te bezoeken en te gebruiken.

4. Rechten van de Gebruiker

De Gebruikers kunnen hun recht uitoefenen om te verzoeken dat hun persoonsgegevens worden gecorrigeerd, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en om de verwerking ervan te beperken, overeenkomstig de voorwaarden en binnen de grenzen die hieronder worden uiteengezet.

4.1. Recht op toegang

De Onderneming zal de Gebruikers de volgende informatie verstrekken:

 • De naam en de contactgegevens van de gegevensbeheerder;
 • De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • De persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en het wettelijke kader voor deze verwerking;
 • De ontvangers of indien van toepassing, ontvangerscategorieën van de persoonsgegevens;
 • In voorkomend geval het feit dat de gegevensbeheerder voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en het feit dat de Europese Commissie (al dan niet) een passend besluit heeft genomen. Indien een dergelijk besluit is genomen, zal de Onderneming de Gebruiker op de hoogte brengen van de garanties die het land buiten de EU biedt en van de middelen die beschikbaar zijn om kopieën van de doorgegeven persoonsgegevens te verkrijgen;
 • De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van hun gegevens, met inbegrip van profilering, tenzij er een gerechtvaardigde reden is waarom de Onderneming deze gegevens moet verwerken, evenals de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 1. De Gebruikers hebben het recht de in dit artikel en in de artikels 2.1 en 3.1 bedoelde informatie op te vragen.
 2. De Gebruikers kunnen een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verkrijgen. Voor eventuele bijkomende kopieën behoudt de Onderneming zich het recht voor om de betaling te eisen van de kosten die in verband met het nieuwe verzoek zijn gemaakt. Deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die in verband met het verzoek worden gemaakt en bedragen maximaal 20 euro.
 3. De Gebruikers zullen recht hebben op toegang tot de informatie, of een kopie daarvan, in een gestructureerd formaat, zodat de persoonsgegevens hun zullen worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het moment van het verzoek om toegang van kracht zijn. Dit formaat zal bijgevolg een automatische leesbaarheid mogelijk maken.

4.2. Het recht op rectificatie

De Onderneming garandeert en eist van de Gebruikers dat hun persoonsgegevens bijgewerkt en gecorrigeerd zullen worden indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn geworden.

4.3. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

De Onderneming staat de Gebruikers toe om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van hun persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Indien gegevens onjuist zijn;
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • Indien de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;
 • Indien de gegevens onwettig zijn verwerkt.

Daarnaast staat de Onderneming de Gebruikers toe om zich te verzetten tegen:

 • De automatische verwerking van hun gegevens, behalve in het geval van gerechtvaardigde redenen die de Onderneming verplichten om tot een dergelijke verwerking over te gaan;
 • De verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, in voorkomend geval met inbegrip van profilering.

4.4. Het recht om vergeten te worden

De Onderneming verbindt zich er tevens toe in te gaan op elk verzoek om persoonsgegevens te wissen (recht om te worden vergeten) in de volgende gevallen:

 • Indien de verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • Indien de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;
 • Indien de gegevens onwettig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;
 • Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de automatische verwerking van zijn/haar gegevens, met inbegrip van profilering, en er voor de Onderneming geen gerechtvaardigde reden is om een dergelijke verwerking uit te voeren;
 • Indien de Gebruiker zich verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, in voorkomend geval met inbegrip van profilering.

4.5. Recht op beperking van de gegevensverwerking

De Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun persoonlijke gegevens door de Onderneming te beperken in de volgende gevallen:

 • Indien de Gebruiker van mening is dat de persoonsgegevens onjuist zijn, terwijl de Onderneming de juistheid van de gegevens controleert;
 • Indien de verwerking onwettig is en de Gebruiker niet wil dat zijn/haar gegevens worden gewist, maar verzoekt om de verwerking ervan te beperken;
 • Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de automatische verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en het noodzakelijk is de rechtmatigheid na te gaan van de redenen die de Onderneming aanvoert om een dergelijke verwerking voort te zetten;
 • Indien de Onderneming de verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken Gebruiker deze wenst te bewaren om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

4.6. Overdracht van gegevens aan een beheerder

De Gebruikers kunnen persoonsgegevens die door de Onderneming worden verwerkt, overdragen aan een andere gegevensbeheerder zonder dat de Onderneming daar bezwaar tegen maakt.

Opdat een dergelijke overdracht technisch mogelijk zou zijn, kunnen de Gebruikers vragen dat de gegevensverwerker van de Onderneming de overdracht rechtstreeks uitvoert.

4.7. Modaliteiten

De aan de Gebruiker verleende rechten moeten worden uitgeoefend volgens de in artikel 7.3 beschreven modaliteiten. De Onderneming zal binnen een termijn van één (1) maand op dergelijke verzoeken om informatie reageren.

4.8. Kennisgeving

De Onderneming zal de Gebruiker in kennis stellen van de overeenkomstig artikel 4 gewiste of gecorrigeerde gegevens, behalve wanneer deze kennisgeving onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.
Deze kennisgeving gebeurt per brief of e-mail op basis van de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens.

 

5. Locatie, opslag en bewaartermijn van de persoonsgegevens

De Onderneming bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers op een passende en veilige manier, zodat deze kunnen worden geïdentificeerd en toegankelijk gemaakt.

De gegevens worden opgeslagen en geherbergd in België. De Onderneming biedt alle vereiste en noodzakelijke veiligheidsgaranties in overeenstemming met de geldende technische normen.

De Onderneming bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers niet langer dan nodig is om de doeleinden van de verwerking te verwezenlijken, voor alle doeleinden die worden uiteengezet in artikels 2 en 3.

6. Aansprakelijkheid van de Onderneming – Gegevensverwerking

6.1.

De Onderneming garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens op een wettelijke, billijke en transparante manier gebeurt ten aanzien van de betrokken Gebruiker. Elke gegevensverwerking die door de Onderneming wordt uitgevoerd, zal in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met dit Privacybeleid.

De Onderneming zal alle redelijke en passende middelen aanwenden om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Deze technische en organisatorische middelen staan vermeld in de handleiding inzake gegevensbescherming, die verkrijgbaar is bij de in artikel 7.5 vermelde contactpersoon.

6.2.

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden niet doorgegeven aan andere derden dan de partners van de Onderneming, behalve in de volgende gevallen:

 • De doorgifte van de gegevens is bij wet- of regelgeving verplicht gesteld of door een administratieve of rechterlijke instantie bevolen;
 • De overdracht van gegevens is noodzakelijk om online spellen of -sportweddenschappen of onderhoudsdiensten aan te bieden.
 • De Gebruiker heeft ingestemd met een dergelijke overdracht.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door partners die in eigen naam diensten verlenen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door enige verwerking van persoonsgegevens die in strijd is met de Verordening.

Indien de gegevensverwerking namens de Onderneming door een partner wordt uitgevoerd, zal de partner verplicht zijn de Verordening na te leven en derhalve een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden.

7. Diversen

7.1. Volledigheid van het akkoord – bijwerking van het Privacybeleid

Het Privacybeleid omvat alle contractuele bepalingen die de Gebruiker binden, onverminderd de wettelijke bepalingen van de Site waarvan zij een integraal deel uitmaken. De wettelijke bepalingen van de Site blijven van toepassing voor elk punt dat geen betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Gebruikers.
Bovendien behoudt de Onderneming zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Eenmaal ze op de Site gepubliceerd zijn, zijn alle updates bindend voor de Gebruikers. De Onderneming verbindt zich ertoe de datum te vermelden waarop het Privacybeleid op de Site werd geplaatst.

7.2. Contact – Gegevens van de gegevensbeheerder en de functionaris voor gegevensbescherming

De Onderneming kan voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers gecontacteerd worden:

De Onderneming heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, overeenkomstig artikel 37 van de bovengenoemde Verordening. Deze functionaris kan per e-mail worden bereikt op .

7.3. Gegevensbeschermingsautoriteit

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 30 juli 2018, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Belgische.

De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit